انجمن علمی عفونی اطفال ایران

انجمن علمی عفونی اطفال ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.