انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران

انجمن علمی علوم اعصاب اطفال ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.