انجمن خوردگی ایران

انجمن خوردگی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن خوردگی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن خوردگی ایران