انجمن علمی علوم اعصاب ایران

انجمن علمی علوم اعصاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی علوم اعصاب ایران