انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.