انجمن علمی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ایران

انجمن علمی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ایران