انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.