انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران