انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران