انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی فارماکوگنوزی ایرانانجمن علمی فارماکوگنوزی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران