انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

انجمن علمی فیزیوتراپی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیوتراپی ایران