انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران