انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران

انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران