انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی