انجمن رمز ایران

انجمن رمز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن رمز ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن رمز ایران