انجمن علمی قلب و عروق ایران

انجمن علمی قلب و عروق ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی قلب و عروق ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی قلب و عروق ایران