انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.