انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران

انجمن علمی متخصصین زنان شاغل در باروری و ناباروری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.