انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران

انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران