انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۴۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران