انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران

انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران