انجمن ریخته گری ایران

انجمن ریخته گری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ریخته گری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ریخته گری ایران