انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران