انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران

انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران