انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران

انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.