انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

انجمن علمی مدیریت سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.