انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.