انجمن علمی مدیریت و سیاستگذاری سلامت ایران

انجمن علمی مدیریت و سیاستگذاری سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.