انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران

انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران