انجمن علمی مرگ سلولی ایران

انجمن علمی مرگ سلولی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.