انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

انجمن زمین شناسی مهندسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زمین شناسی مهندسی ایران