انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران