انجمن علمی میکروبشناسی ایران

انجمن علمی میکروبشناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایران