انجمن علمی میکروبشناسی ایران

انجمن علمی میکروبشناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی میکروبشناسی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی میکروبشناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایران