انجمن علمی نانو فناوری پزشکی

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی نانو فناوری پزشکی