انجمن علمی نانو فناوری پزشکی

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی نانو فناوری پزشکیانجمن علمی نانو فناوری پزشکی در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.



ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی نانو فناوری پزشکی