انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران