انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران

انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران