انجمن ژئوتکنیک ایران

انجمن ژئوتکنیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوتکنیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژئوتکنیک ایران