انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انجمن علمی ویروس شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران