انجمن علمی کاردیوژنتیک ایران

انجمن علمی کاردیوژنتیک ایران فعالیت خود را در سال 1400 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.