انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انجمن علمی ویروس شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی ویروس شناسی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی ویروس شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران