انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران فعالیت خود را در سال 1370 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.