انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.