جامعه علمی انجمن های فوق تخصصی داخلی ایران

جامعه علمی انجمن های فوق تخصصی داخلی ایران فعالیت خود را در سال 1385 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.