انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران