جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه داروسازی و دندانپزشکی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران