انجمن جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران

انجمن جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.