انجمن جامعه علمی جراحان ایران

انجمن جامعه علمی جراحان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۴ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جامعه علمی جراحان ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جامعه علمی جراحان ایران