انجمن انرژی زمین گرمایی ایران

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.