انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی