انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

انجمن ایرانی ژئومورفولوژی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.