انجمن ایرانی مطالعات جهان

انجمن ایرانی مطالعات جهان فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی مطالعات جهاننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات جهان