انجمن آب و فاضلاب ایران

انجمن آب و فاضلاب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آب و فاضلاب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آب و فاضلاب ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن آب و فاضلاب ایران