انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران

انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.