انجمن آمایش سرزمین ایران

انجمن آمایش سرزمین ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آمایش سرزمین ایران