انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران